Пакет Директни плащания


Кампания 2023


Български фермерски съюз предлага консултации за всички схеми и мерки, за които може да се кандидатства по кампания 2023. Земеделските стопани могат да се възползват от нашите услуги, за да се регистрират и съответно да се възползват от една от най-актуалните услуги на системата, а именно да се подават онлайн заявление за директни плащания.


Какво включва пакета:


 
1. Определяне на параметрите на стопанството
 • Проверка на изискванията за активен фермер;
 • Определяне на площта на стопанството по видове НТП - обработваеми земи (ОЗ), трайни насаждения (ТН) и постоянно затревени площи (ПЗП);
 • Определяне на стандартите – ДЗЕС и ЗИУ, които трябва да се спазват, в зависимост от вида на НТП и специфичните наклони на терена на всеки парцел (БЗС), с описание на конктретните условия за спазване;
 • Определяне на броя и видовете животни в стопанството, които могат да бъдат подпомагани;
 • Поети многогодишни ангажименти по мерките по Агроекология;
 • Биологично земеделие;
 • Оценка на вече засетите площи и план на стопанството за целите на диверсификация на културите;
2. Определяне на пакет интервенци за покрепа и финансов план;
 • Определяне на интервенциите, които могат да бъдат заявени за подпомагане – за площи и за животни;
 • Определяне на размера на подпомагането по отделните интервенции и формиране на бюджет от субсидии;
 • Комбинация на интервенциите по директни плащания и агроекология;
 • Преходна национална помощ;
3. Очертаване на земеделските площи за подпомагане
Подтеми:
 • Посещение на терен в стопанството;
 • Определяне на допълнителни площи, извън СЕПП допустимия слой, за които фермерите имат налично правно основание;
 


Заяви пакет
Заявете пакет и ние ще се свържем с вас, за да уточним детайлите.